WIN EEN ELEKTRISCHE STEP

Wedstrijdreglement
1. Algemeen: Deze Wedstrijd is een gratis wedstrijd die wordt georganiseerd door Balti BV, besloten vennootschap, met zetel te 8510 Marke, Torkonjestraat 21F, met Ondernemingsnummer BE 0690.584.471

2. Beschrijving van de deelnemersgroep Deze Wedstrijd richt zich tot alle bezoekers van één van de voorstellingen van “The Addams Family De Musical” door “ARTE DEL SUEÑO VZW” waarvan “Balti BV” sponsor is.

3. Beschrijving van de Wedstrijd Gedurende de wedstrijdperiode (zie wedstrijdpagina) kan de bezoeker geheel gratis deelnemen aan deze Wedstrijd. De duur is beschreven onderaan op het drukwerk van deze Wedstrijd. Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze Wedstrijd deel te nemen dan in onderhavig reglement wordt beschreven.

4. Modaliteiten van de Wedstrijd

4.1 Door zijn deelname verklaart de deelnemer:
– Minstens 16 jaar te zijn en gedomicilieerd in België,
– De stappen die beschreven zijn op het drukwerk (flyers, banners, eventueel ander drukmateriaal) van deze Wedstrijd nadrukkelijk gevolgd te hebben
Balti BV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade resulterend uit het niet respecteren van deze voorwaarden.

4.2 De deelnemer kan éénmaal deelnemen. Er kan gedurende de gehele Duur maximum één prijs per persoon en per fysiek adres gewonnen worden.

4.3 Bij deelname verklaart de deelnemer zich onherroepelijk akkoord met het Reglement en met elke beslissing die Balti BV zou kunnen nemen met betrekking hiertoe, en eveneens tot de klachten gerelateerd aan de wedstrijd. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

4.4 Na de stappen die beschreven zijn op het drukwerk (flyers, banners, eventueel ander drukmateriaal) van deze Wedstrijd nadrukkelijk gevolgd te hebben is de deelname gevalideerd. Er zal geen rekening gehouden worden met deelnemers die niet voldoen aan de beschreven stappen op het drukwerk van deze Wedstrijd.

4.5 Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft de deelnemer het recht op inzage en wijziging van zijn gegevens. Hij kan zich eveneens schriftelijk gratis verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden, door zijn aanvraag te richten naar het volgende adres: Balti BV, Torkonjestraat 21F, 8510 Marke of per mail via info@baltisolar.be . De initiatiefnemers van deze Wedstrijd hebben het recht om elke deelnemer te contacteren om informatie van een deelname te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden.

4.6 Balti BV verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de gegevens van de deelnemers aan de online Wedstrijd.

4.7 Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking tot de online Wedstrijd behalve de communicatie naar de winnaars toe.

4.8 De winnaars ontvangen hun prijs na ophaling op het volgend adres: Torkonjestraat 21F, 8510 Marke.

4.9 Er kan slechts één prijs per persoon en per postadres gewonnen worden. Deze is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.

4.10 Balti BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Wedstrijd op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande waarschuwing als gevolg van overmacht, zonder de minste schadevergoeding voor de deelnemers of voor andere betrokkenen. Daarbovenop kan Balti BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook ervaren door de deelnemers en te wijten aan overmacht, zoals een probleem gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties of niet toegelaten computertoegang.

4.11 De deelnemers kunnen in geen geval de terugbetaling eisen voor hun kosten bij de deelname aan deze online Wedstrijd. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.

4.12 Klachten met betrekking tot deze Wedstrijd moeten schriftelijk en binnen de 48 uur volgend op de deelname van deze Wedstrijd ingediend worden op het volgende adres: Balti BV, Torkonjestraat 21F, 8510 Marke of per mail via info@baltisolar.be . Mondelinge of telefonische klachten worden in geen geval behandeld. Klachten die ingediend worden na de hierboven beschreven termijn of die niet schriftelijk ingediend worden, zullen ook niet in aanmerking genomen worden.

4.13 Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op om het even welke manier de Wedstrijd vervalsen, een overtreding begaan op het Reglement of dit proberen te doen, worden volledig uitgesloten van de Wedstrijd en hun deelname zal nietig verklaard worden.

4.14 Balti BV behoudt zich het recht voor elke poging tot fraude in het kader van de Wedstrijd via elke gerechtelijke weg te vervolgen. Bij gebrek aan medewerking aan, bij misbruik (in de meest brede zin van het woord) van of schending van een van de artikelen van dit onderhavig reglement door de deelnemer, heeft Balti BV het recht om op welk moment ook tijdens de Wedstrijd deze uit te sluiten, en onverminderd het recht van Balti BV om een schadevergoeding te eisen voor de rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade, veroorzaakt door de deelnemer of door zijn aanhoudende toestand in gebreke.

4.15 Het onderhavig reglement is verkrijgbaar op de website van Balti Solar (http://www.baltisolar.be)

4.16 Balti BV behoudt zich het recht om onderhavig reglement op eender welk tijdstip en zonder aankondiging aan te passen en bij te werken. Hierbij raadt Balti BV u aan om deze regelmatig te raadplegen.

4.17 Dit Reglement is onderhevig aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig aan dit recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de actie of er betrekking op hebben en niet in der minne kunnen worden geregeld zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.

4.18 Het sociale media-profiel waarmee deelgenomen wordt dient een persoonlijk profiel te zijn, geen profiel aangemaakt louter voor het deelnemen aan wedstrijden.*

*Balti BV behoudt zich het recht om de echtheid van een profiel zelf te bepalen.